adele'shop

משלוח חינם ברכישה של מעל ל 299 ש"ח

הנחה של מעל ל 25% על פריטים נבחרים באתר

support@adelesshops.com-צרו קשר ב

תקנון

תקנון החברה

הגדרות 
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
בית העסק  – אדל'ס שופס
האתר - אתר האינטרנט בכתובת: www.adelesshops.com
המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
יום עסקים - ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי
שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
משתמש/ת - כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו,
לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.
 
כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים, משקפי שמש
תכשיטים ואקססוריז והוא בבעלות בית העסק ומנוהל על ידו. 
2.  לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות
של האדלס שופס במייל support@adelesshops.com.
3. תקנון זה הינו הבסיס הקובע החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא
מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין בית העסק לבין
המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות
הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך
מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש
באתר. התקנון מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.
4. אדל' שופס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,
תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה
משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות
הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
5. אדל' שופס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על
פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה
מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור
אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
7. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו
ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמשת ו/או
למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה
ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של
תקנון זה.
8. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי
משלוח.
9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות
כלל את בעל העסק.
10. אדל'ס שופס אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או
הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
11. רישומי המחשב של בעל העסק בלבד, בדבר הפעולות
המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
12. בעל העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה
המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי , התמונות באתר הן
להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים
בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל עלולים להופיע בו בתום
לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין ויובהר, כי שינויים אילו
נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי
מסך מחשב ועל כן הבית העסק לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או
קשורה אליהן.

13. בעל העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי
המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס
להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך
ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים
לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים
המעודכנים.
14. אדל' שופס רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל
אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט,

בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. אדל' שופס רשאית בכל עת להפסיק
מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות
הדין החל.
15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים
הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת
טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על
השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל
רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
16. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, אדל' שופס שומרת לעצמה
את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטוש, באמצעות
שליחת מייל לכתובת שהוזנה, ויודגש, בעת הרשמה לאתר, מוצעת
אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר ועל כן בעת הזנת
כתובת המייל באתר המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה לאתר
לשליחת מיילים בין היתר על מבצעים עדכונים וכדו'; וכן לא תהיה לה כל
תביעה ו/או טענה כלפי האתר בדבר משלוח ספאם, כמו כן באם
המשתמשת מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא
יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או
בפנייה בכתב לדואר:  support@adelesshops.com
למען הסר ספק, אדל'ס שופס תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי
המשתמשות לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה
המפורטת בתקנון זה.
17. ניתן לממש קופונים ברכישה באתר בלבד ולא ניתן למשש יותר
מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם
שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
18. ביצוע הזמנות על ידי משתמשת שהיא מתחת לגיל 18 בעת
ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס.
הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה
לביצוע הרכישה על ידי משתמשת קטינה.
19. בעל העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין,
להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם הוא
יכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה במידה וקיימים הפריטים לצורך
השלמת העסקה בעל העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה
וליצור החזרים ללא הספקת ההזמנה).

20. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר,
מובהר כי בעל העסק יוכל למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר
פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי
לפגוע בדרך כלשהי אדל' שופס ו/או במוניטין שלה המשתמשת הפרה תנאי
מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי
התקשרות אחרים החלים בין המשתמשת לחברה, ביצעה מעשה או
מחדל שיש בו כדי לפגוע אדל' שופסו/או במי מטעמה ו/או בצד ג'; כלשהו,
לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות
ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות, אם
ישנו חוב כספי לאדל' שופס ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד
לתשלומו; או מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל שבעל העסק מצא
לעצמו לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין.. רישומים
אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי
הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי
הלקוחה באתר.
21. במקרים כאמור תהא אדל'ס שופס רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע,
להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי
התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר
יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה
של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר אדל'ס שופס תמצא לנכון לנקוט
כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 
22. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים
המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.

23. כדי לבצע הזמנה קודם כל על המשתמשת לבחור את הפריט או
השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע
באתר יוצג דף המוצר בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר
המכירה (להלן "דף המוצר"). לתשומת הלב, אדלס שופס רשאית לעדכן
את דף הפריט/המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים
שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את
מחיר הפריט מעת לעת.

24. על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת לבחור
סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר
אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

25. ויודגש, כי אדל'ס שופס לא תעשה בפרטי המשתמשת כל שימוש, אלא
בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי
תקנון זה.
26. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על
מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל אדל'ס שופס להבטיח את ביצוע
ההזמנה (להלן:"ביצוע ההזמנה")לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים
ביודעין עלולה לעלות, כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים
עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות
נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאדל שופ עקב שיבוש הפעלת האתר.

27. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר
לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר,
זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך במעמד ביצוע ההזמנה
תבצע אדל שופ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה
מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות
הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד
עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות
האתר )היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה( יכונו להלן:
"הפריטים") תנאים להשלמת עסקת הרכישה.

28. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר
שאדלס שופס תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב,
בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין אדלס שופס. במקרה בו לא
אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – תקבל הלקוחה הודעה מתאימה
כל זאת ועוד אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמשת או מי
מטעמה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את
העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה
מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי אדל
שופ, אדלס שופ תיצור קשר עם המשתמשת (באמצעות הפרטים
שהזינה בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או
ביטולה.
29. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים
קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל
מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אדל
שופ רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור
תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על
פי בחירת אדלס שופס.

30. במקרה כאמור ולמען הסר ספק, למשתמשת לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה בעניין זה כלפי אדל'ס שופס ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק,
בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמשת ו/או לצד ג' כתוצאה
מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים
מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן
לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמשת לא תהא טענה
בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאדל'ס שופס על ידי המשתמשת.

31. אדלס שופס שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים
בכל הזמנה.

32. לאחר ביצוע ההזמנה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע
הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש
באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום
ההזמנה במערכת הממוחשבת של אדל'ס שופס אינה מהווה ראיה בדבר
השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את אדל'ס שופס,
מובהר כי רישומי מערכת המחשב של אדל'ס שופ הכוללים רישום
ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור
בהם.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
33. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א - 1981
(להן "חוק הגנת הצרכן").

34. משתמשת תהיה רשאית לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר
מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי וטרם שליחת
המוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי
מסירת הודעה לאדל'ס שופ, לאחר מכן תשלח המשתמשת את המוצר חזרה בדואר רשום לכתובת מחסני  אדלס שופס על חשבונה ולצרף מספר מעקב בלי מספר מעקב 
לא נוכל לבצע זיכוי לאשראי.
לאחר קבלת המוצר תשיב אדל'ס שופס לידי המשתמשת את התמורה ששילמה
בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5%
 ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
ויודגש אם המוצר נמסר ללקוחה, דמי המשלוח לא יוחזרו גם במקרה של
ביטול העסקה או החזרת הפריט.

35. על אף האמור, אדל'ס שופס לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע
מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו
בהתאם להוראות הדין, או עקב כל הפרה אחרת של אדלס שופס
כלפי המשתמשת בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, תודיע המשתמשת
על כך לאדלס שופס ע"י צילום המוצר והוכחה ברורה כי הוא פגום והוא
עדיין נמצא באריזתו המקורית וגם במקרה הנ"ל תשלח המשתמשת
את המוצר חזרה בדואר רשום לכתובת מחסני  אדלס שופס על חשבונה
וכן עליה לצרף מספר מעקב בלי מספר מעקב לא נוכל לבצע זיכוי לאשראי.
לאחר קבלת המוצר תשיב אדלס שופס לידי המשתמשת את התמורה ששילמה בגין המוצר.
ויודגש, כי אדלס שופ אינה אחראית על החזרת מוצרים באמצעות חברת דואר ישראל 


36. זיכוי כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים באמצעות החזר שיועבר
לכרטיס האשראי במועד חיוב האשראי של הלקוחה או לאחר קבלת המוצר שהוחזר
בדואר הרשום לאחר ביטול המאוחר מבין שניהם, או בצורת זיכוי למימוש באתר, 
עסקה לרכישת מוצר באתר ששולמה באמצעות כרטיס דיירקט ויודגש כי כרטיס דיירקט
לא ניתן לזכות ולכן יש לקחת בחשבון שהמשתמשת בעלת כרטיס דייקרט
תוכל לקבל רק זיכוי לרכישה באתר בלבד.

37. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של אדל'ס שופס לתבוע את נזקיה,
בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

38. ויובהר כי אדלס שופס תהא בעלת השיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הפריט המוחזר.
39. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו מוצרים שלא יימצאו במלאי -
ישלח מייל ללקוחה בדבר זיכוי לרכישה עתידית או רכישה של מוצר חליפי במידה והמשתמשת לא תחפוץ באחד מן הדברים תזוכה הלקוחה , ויישלח אליה מייל עדכון על ביצוע הזיכוי
כמפורט לעיל.
40.  ניתן להחזיר פריט בסייל עד 14 ימי עסקים מיום רכישתו.
במידה והלקוחה מבקשת לקבל זיכוי עבור החזרת פריטים שנרכשו
כחלק מסייל - שווי הזיכוי יהיה זהה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.
41. בכל מקרה לא תישא אדל'ס שופסבאחריות כלשהי שהעלות
במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק
תוצאתי.

42. אדל'ס שופס אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה
שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או אדל'ס שופסלרבות הוראות הכביסה ו/או
כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

43. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לאדל'ס שופס עד 48 שעות, אם
המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

44. משתמשת שהינה אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) (אדם עם מוגבלות) או מי
שמלאו לה 65 שנים (אזרחית ותיקה) או מי שטרם חלפו חמש שנים
מיום שניתנה לה תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה
והקליטה (עולה חדשה) תהיה רשאית לבטל עסקה לרכישת מוצר
בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום
קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר,
ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין האדל'ס שופס למשתמשת,
ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

45. ביקשה משתמשת שהינה אדם עם מוגבלות או אזרחית ותיקה או
עולה חדשה, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית האדל'ס שופס לדרוש
מאותה משתמשת להציג תעודה המוכיחה שהינה אדם עם מוגבלות או
אזרחית ותיקה או עולה חדשה.

46. בוטלה עסקה על ידי משתמשת שהינה אדם עם מוגבלות או
אזרחית ותיקה או עולה חדשה על ידי מסירת הודעה לאדל'ס שופסבתוך
ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת
מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור,
תשיב האדל'ס שופס לידי אותה משתמשת את התמורה ששילמה בגין המוצר,
והיא תהיה רשאית לנכון מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר
נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

47. על אף האמור, האדל'ס שופסלא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע
מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו
בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או
עקב כל הפרה אחרת של האדל'ס שופסכלפי המשתמשת בקשר עם
העסקה. במקרה כאמור, תודיע המשתמשת על כך לאדלס שופ ויתואם
המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.

48. הייתה למשתמשת זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק
הגנת הצרכן, הודעת הביטול שתמסור המשתמשת לאדל'ס שופס תינתן באחת
מהדרכים המפורטות להלן: 
בדוא"ל: support@adelesshops.com באמצעות שליחת פנייה
לאדל'ס שופס דרך האתר או דרך המסנגר בפייסבוק.

49. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). לא יינתן החזר כספי בגין
פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות, זכות הביטול
תהא בהתאם להוראות הדין.

50. אחריות בעל העסק
51. אדל"ס שופ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על
מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של
המשתמש )שם, דואר אלקטרוני וכדומה(, יישמרו במאגר המידע של
אדל"ס שופ ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב
לשירות הלקוחות של אדל"ס שופ 
 במייל שכתובתו: support@adelesshops.com
ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

52. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, אדלס שופס ו/או מי
מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או
מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים
של המשתמשת ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי
תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי
התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה
למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת
תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.

53. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא
עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של אדלס שופס לא יעלה על סך
התשלומים ששילמה המשתמשת לאדלס שופס, ובכל מקרה האדלס שופס לא
תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת
רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

54. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את אדלס שופס
ו/או מי מטעמה.

55. האדל'ס שופס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור
ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים
של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר)
וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה
בחברה, לרבות גורם עליון ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או
הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת,
רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או
בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה,
שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור
ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את
המשתמשת בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי
בקשר לפעולות בהן תנקוט האדל'ס שופס עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
56. האדל'ס שופס אינה אחראית לשימוש שתעשה המשתמשת ו/או כל אדם
אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האדל'ס שופס לרבות ביצוע
כביסה ו/או כל שימוש אחר.

57. האדל'ס שופסתעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד
המבוקש. אם המשתמשת סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר
או שירות שניתן לה באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת
לפנות לשירות הלקוחות  באמצעות דוא"ל support@adelesshops.com ,
והאדל'ס שופס תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

58. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה האדל'ס שופס לספק קישורים
והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי
צדדים שלישיים (אתרים מקושרים) לרכישת פריטים ייתכן כי באתרים
ובדפים אלו תתבקש המשתמשת להירשם, למסור פרטים שונים וכו כל
פעולה אחרת שתבצע המשתמשת בקשר אליהם הינן באחריותם של
המשתמשת ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמשת לא תהיה
כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים
כנגד אדל'ס שופס ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים
ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

זכויות יוצרים
59. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות
היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של אדל'ס שופס
 בלבד או/ו לפי העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין
השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת
המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של
האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין
בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.

60. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס
שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות
נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן
חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או
מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב
בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של האדלס שופ או
(לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב.

61. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות
הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האדלס שופס, ללא הסכמתה המפורשת
לכך בכתב ומראש.

62. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך
הצגתם באתר או בירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של
אדלס שופס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

63. השם אדל"ס שופ וכן שם האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו
ובין אם לא) הם כולם רכושו של בעל העסק בלבד. אין לעשות בהם
שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.ככל שיש סימני מסחר
(לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות
המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם
רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

64. כל התוכן המילולי, אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,
לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות
עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של בעל העסק.
 
65. הלקוחה מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו
באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:
"Peep-Link", "Robot" , "PageScrape", "Spider" ו/או כל שיטה
אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או
להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או
העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים
באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן
הרוחני של אדלס שופס, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות
מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.
66. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או
סמויה.
67. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – המשנים את עיצובם
באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובכלל זה באמצעות כל תוכנה,
מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - ובפרט פרסומות ותכנים
מסחריים.
דין ושיפוט
68. דין ושיפוט הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על
סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת,
הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין,
מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר אדלס שופס-
תהא לבתי המשפט )השלום או המחוזי( טבריה- נצרת ולא לכל בית
משפט או ערכאה שיפוטית

69.( ***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר,ומנוסח בלשון נקבה
מטעמי נוחות בלבד**
מדיניות פרטיות, מאגר מידע

70. פרטיות משתמשות האתר חשובה לאדלס שופס ואדלס שופס נוקטת
באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות
המידע הנמסר לה על ידי המשתמשות. כדי לשפר את ההגנה על
הפרטיות של מבקרות ו/או לקוחות האתר, אדל'ס שופס מספקת מידע זה
לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני

המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי
איסוף מידע.
71. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות
(להלן בפרק זה: "המידע"): א. מידע שאת מוסרת ביודעין. הנרשמת
לאתר מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי
ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע
הנמסר על ידה; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע
סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם
צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכדו');הפרטים האישיים שיימסרו
על ידי המשתמשת באתר, לרבות במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל
נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע
אודות המשתמשת שהגיע ו/או יגיע לידיעת אדל'ס שופס במסגרת השימוש
באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן. בתקנון
זה, הביטוי פרטי המשתמשת,כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי
אדל'ס שופס או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן
סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
– 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם
משפחה, תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה,
כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי
תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

72. אדל'ס שופס תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל
שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם
משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך
הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר
ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר
לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות באדל'ס שופס ו/או
אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל אדל'ס שופס כי הנרשמת לאתר
ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע באדל'ס שופס ו/או במי
מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש
שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי
ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי
מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.

73. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של
הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח
פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האדלס שופס ו/או מי מטעמה, וכי
ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה
בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת
מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה
חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריו בגין נכונות הפרטים ועדכונם
הינה על המשתמשת בלבד.

74. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אדלס שופ
בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על
כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-
1981. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת מסכימה לכך שהחברה
תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את פרטי המשתמשת אל
מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו
פרטי המשתמשת מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע
הקבועה בדין הישראלי.
75. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו
מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו במאגר
מידע אחד או יותר של אדל'ס שופס ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי
המשתמשת שימוש למטרות הבאות: לצרכי תפעול האתר ומתן
השירותים למשתמשות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמשת
למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה
למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת
שקיים לרשותה שתמצא לנכון בכפוף לקבלת הסכמות לפי וכל שימוש
מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור
תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר אדל'ס שופס סבורה שקיים צורך
בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת
על פי דין; ולמילוי חובותיה של אדל'ס שופס לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת
רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמשת למטרות הנ"ל לא
ייחשב כפגיעה בפרטיות.   
76.  לא חלה על המשתמשת חובה חוקית למסור את פרטי
המשתמשת לאדל'ס שופס (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל
או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמשת נעשית מרצונה
החופשי ובהסכמתה. המשתמשת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש
בפרטי המשתמשת כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה
בפרטיותה מצד אדל'ס שופס ו/או מי מטעמה וכן האמור לעיל לא יהווה עילה
לתביעה ואו טענה כלשהי כנגד בעל העסק.
77. האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות (Cookies) לצורך תפעולו
השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש
באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. האדל'ס שופס עשויה אף להיעזר
ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics
ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או
שירותים בהתבסס על פעילויותיה השונות של המשתמשת ברחבי
האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

78. עוגיות,  Cookie אילו קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על
ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות
הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף
והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות
פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי
אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר
ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל
כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת
Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של
הדפדפן שבו אתה משתמש נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי
להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט
אחרים.
79. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשות במסגרת השימוש
באתר ו/או ההתקשרות מול אדל'ס שופס אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד
עם פרטי המשתמשת. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה,
פרסומות שקראה המשתמשת באתר, העמודים שבהם צפתה, ההצעות
והשירותים בעניינו אותה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
אדל'ס שופס תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת
המשתמשת (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול
דעתה של אדלס שופס, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות
המשתמשת ללא הסכמתה ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
80. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי
בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק
במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או
למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך
שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת
סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך
שנקבעו בתקנות.
פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דוא"ל
support@adelesshops.com
 
 שמירה על סודיות; אבטחת מידע

 81. אדל'ס שופס אינה שומרת/ אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 82. אדל'ס שופס משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל
האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. אדל'ס שופס משתמשת בחברת
payplus, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך

בדיקת ואבטחת המידע. payplus עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים
ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
83. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים,
הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת
האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש
בכרטיסי אשראי. חברת payplus משתמשת בשרותי חברת קומסק,
המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר
והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל
את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.

84. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין
הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים)
הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
כלומר, "האבטחה" המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה
ל"עירבול" שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח
מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות,
והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי
לערבל ולפענח נדרשים שניים.

85. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון,אדלס שופס לא תישא
באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמשת ו/או למי
מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 86. אדל'ס שופס עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד
עם זאת, אדל'ס שופס אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או
בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-
מורשית למחשבי אדל'ס שופסהמפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או
כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל
אדל'ס שופסאו אצל מי מספקיה.
  
י. מבצעים והטבות
אדל'ס שופסתהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשות האתר, מעת לעת,
מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות
תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. אדל'ס שופס שומרת לעצמה
את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול
דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד למשתמשת.

קולקציות

Amazing collection of all our new brands

מספר פריטים: