adele'shop

משלוח חינם ברכישה של מעל ל 299 ש"ח

הנחה של מעל ל 25% על פריטים נבחרים באתר

support@adelesshops.com-צרו קשר ב

מדיניות פרטיות

 כל הוראות הפרטיות מפורטות בתקנון

אנו מתייחסים לפרטיות הלקוחות, המשתמשים בשירותים המקוונים שלנו, באתר האינטרנט, האפליקציות והשירותים האחרים שלנו שאיתם אנו מקיימים אינטראקציה. אנו מכבדים את זכויות הפרטיות של אנשים. מדיניות זו מפרטת כיצד אנו אוספים, מאחסנים ומשתמשים במידע אישי 

. איסוף ואחסון של מידע ונתונים אישיים
אנו עשויים לאסוף מידע אישי על אנשים. הגישה הרגילה שלנו היא לאסוף מידע אישי ישירות מהאדם הנוגע בדבר. מידע זה יכול לכלול את שמך, דוא"ל, פרטי טלפון או כתובת, תאריך לידה, תמונה/תמונות שלך, מידע על מדיה חברתית, העדפות קניות ופרופיל ומידע הקשור לכרטיס אשראי ותשלומים. ברוב הנסיבות איננו אוספים מידע רגיש.

 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. העסק ו/או הקבוצה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת

 כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 העסק ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת

. לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר

. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם העסק

. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין

במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך.        בהקשר זה, ידוע לך כי העסק עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין בפלטפורמה.

. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים

. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין העסק ו/או מי מטעמו

. בכל מקרה בו תסבור העסק , או אחת מהחברות הכלולות בה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של העסק ו/או מי מטעמם ו/או של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי

 . במקרה בו העביר ו/או המחת העסק , לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותו וחובותיו כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות העסק להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

  . העסק עושה ככל שביכולתו כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי העסק מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

   . העסק ישתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והעסק.

. העסק עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי העסק מאובטח באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, העסק נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

. כך, העסק מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת העסק מבהיר , כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של העסק וכי ידוע למשתמש שהעסק לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

יצירת קשר בנושא פרטיות

. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי העסק ואף לבקש מהעסק לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל העסק באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.

 

כללי

. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ואביזרי אופנה ומנוהלים על ידה
. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות בדף צור הקשר של האתר או במייל החברה
. למרות השימוש בלשון זכר התקנון מתייחס לנשים וגברים כאחד .                                                                                                        כל גולש / רוכש האתר מחויב לכללים אלה
 כל פעולה שתתבצע באתר הינה אישור להסכמה לכללים , וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר /או החברה /או הנהלת האתר /או החברה /או מי ממנהליה /או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה
. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינוים בתקנון מידי פעם ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך
. המחירים הרשומים כוללים מע"מ 
. כל רישומי המחשב הינם של החברה בלבד וקניינה הבלעדי, כל פעולה ואישור באתר תקף כאישור בכתב על ביצוע הפעולה
!התמונות באתר הינם להמחשה בלבד
. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר
 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, והינם כוללים דמי משלוח
. עדכוני מחירים למוצרים /למשלוחים נעשית על פי שיקול דעתנו ואין הנהלת החברה חייבת לתת על כך הודעה מראש
. אנו רשאים להציע מבצעים בהטבות בכל עת ולבטלם לפי שיקול דעתנו ללא צורך בהודעה מוקדמת
. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל  רשת או אמצעי תקשורת אחרים

 המשתמש מאשר ומסכים כי המידע שמסר לעסק המידע אשר ייאסף אודותיו אגב רכישת מותגי העסק , ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים כאלו ואחרים, ישמר במאגרי המידע של העסק איזה מחברות הקבוצה וישמש, בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית, באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים ו/או במסגרת מועדון הלקוחות של העסק ו/או במסגרת הניוזלטר, וזאת, בין היתר, לשם שיפור חווית הלקוח בכלל ושימושו בכל אלו בפרט, ולעיבוד מידע למטרות אלו ובהתאם למטרות המאגרים של החברות השונות

ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשית ובהסכמתך.

 כמו כן, רשאית העסק לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש כאמור, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע, המוצרים, המבצעים והתכנים שהעסק מציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת מועדון הלקוחות ו/או הניוזלטר ו/או ההשתתפות במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים, למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, יהיו העסק רשאי לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של העסק , לרבות מידע מותאם לצרכי המשתמש על פי פילוח הנתונים ועיבודם. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.


אנו עשויים להשתמש ב'עוגיות' כדי לאסוף נתונים (בדרך כלל לא מידע אישי) הקשורים לשימוש הכללי שלך באינטרנט. נתונים אלה עשויים לכלול כתובות IP, גרסאות דפדפן, מספר ביקורים ונתונים דומים הקשורים לניווט שלך באינטרנט ובאתר שלנו. קובץ Cookie הוא קובץ טקסט קטן שמונח על הכונן הקשיח של המחשב שלך. קובצי Cookie עוזרים לנו לשפר את האתר שלנו ולספק שירות טוב יותר ומותאם יותר, למשל על ידי אחסון מידע על ההעדפות שלך ומאפשר לנו לזהות אותך כאשר אתה חוזר לאתר שלנו.

אתה רשאי לסרב לקבל עוגיות על ידי הפעלת הגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב שאם תבחר בהגדרות כאלה, ייתכן שלא 
תוכל לגשת לחלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו.

בכל התכתבות לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. העסק ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

support@adelesshops.com -כתובת אימייל ליצירת קשר 

קולקציות

Amazing collection of all our new brands

מספר פריטים: